Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Związek między typami układu nerwowego i zachowaniem się dzieci

Przykładową ilustracją pierwszej sytuacji mogą być badania nad dojrzałością szkolną dzieci rozpoczynających naukę i uczących się w kl. I i II. Jak wynika z tych badań, silny i w pełni zrównoważony typ temperamentu stwarza sprzyjające warunki dla efektywnego uczenia się, zdobywania doświadczeń i przystosowania-społecznego do zespołu klasowego. Zaznacza się jednak wyraźnie, że nie są to warunki jednoznacznie decydujące o pomyślnym starcie dzieci w szkole. W większym stopniu zależy on bowiem od właściwości, które ukształtowane zostały u dzieci w procesie oddziaływań środowiska- i wychowania (Słyszowa, 1974).

Bogata literatura psychologiczna, dotycząca wielorakich zaburzeń rozwoju w sferach: psychoruchowej, poznawczej i emocjonalnej (por. rozdz. XI), dostarcza danych, które z jednej strony potwierdzają znaczącą rolę cech temperamentu w przebiegu procesów i czynności psychicznych u dzieci, a z drugiej -bardzo duże znaczenie czynników uwikłanych w środowisku i procesie wychowawczym. Sprzyjające rozwojowi czynniki środowiska rodzinnego i właściwie zorganizowany proces wychowawczy niejednokrotnie modyfikują i nawet korygują niekorzystne działanie wewnętrznych czynników wrodzonych (por.. H. Spionek 1965, 1973: H: Nartowska, ‚1972).

Poszukiwanie związku między typami układu nerwowego i zachowaniem się dzieci doprowadziło licznych badaczy do określenia typów dzie– ci o zaburzonym zachowaniu się (tj. dzieci, które same mają trudności i które sprawiają trudności swoim wychowawcom). Najczęściej wyodrębniano w literaturze typy krańcowo różne. Na przykład Z. Włodarski, poszukując przyczyn zaburzonego zachowania się dzieci w funkcjonalnych zaburzeniach równowagi procesów nerwowych, wyróżnił typy dzieci psychoruchowo nadpobudliwych i zahamowanych65. Podobne rozróżnienia spotykamy i w innych pracach65.

Współcześnie jednak – jak powiedzieliśmy – wyraźnie zwycięża tendencja do’przeprowadzania bardziej złożonych klasyfikacji zarówno typów układu nerwowego i jego psychologicznego odpowiednika – temperamentu, jak i powiązanych z nimi form zachowania się.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.