Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Zarzuty wobec pracy Rogersa

Rogers rozumie „perspektywy spostrzeżeniowe” jako różne sposoby obserwacji i opisu zachowania. Można na przykład badać reakcje człowieka w standardowych sytuacjach testowych, takich jak metoda Rorschacha, TAT i MMPI. Można również mierzyć zmiany fizjologiczne, które towarzyszą wzrostowi napięcia i emocjom, lub też obserwować zachowanie w naturalnych sytuacjach życiowych. Rogers jako naukowiec o nastawieniu badawczym nie wahał się używać różnorodnych metod. Nie ograniczał bynajmniej swych obserwacji jedynie do samoopisów fenomenologicznych, aczkolwiek tego typu opisy mają pierwszeństwo w jego teorii.

Zarzuca się także Rogersowi, iż nie przedstawił opisu istoty organizmu. Jeśli organizm jest podstawową rzeczywistością psychologiczną, to jakie są jej własności? Jakie konkretne możliwości organizmu mają podlegać urzeczywistnieniu? Inni teoretycy zakładali istnienie takich sił, jak instynkty życia i śmierci (Freud), archetypy (Jung), potrzeby (Murray, Lewin, Fromm i Maslow), popędy (Miller i Dollard) i cechy (Allport i Cattell). Rogers natomiast nie postuluje niczego konkretnego poza bardzo ogólną tendencją do samourzeczywistnienia.

Na tego typu zarzuty Rogers mógłby odpowiedzieć, iż jako fenomenologa interesują go jedynie doświadczenia płynące z organizmu i otwartość jednostki na te doświadczenia, a nie sam organizm jako taki. Przyjęcie pewnych ram teoretycznych jest z pewnością przywilejem każdego teoretyka i może on pomijać to, co się w tych ramach nie mieści, ponieważ uważa to bądź za nieistotne, bądź za nie wiążące się z teorią. Wszyscy teoretycy korzystają z tego prawa.

Niezależnie od tego, co czeka teorię Rogersa w przyszłości, dotychczas przyczyniła się ona z dobrym skutkiem do rozwoju badań empirycznych nad obrazem ja. Wielu psychologów uznawało teoretyczne znaczenie obrazu ja, ale zasługą Rogersa jest sformułowanie twierdzeń dotyczących ja fenomenologicznego w sposób umożliwiający wyprowadzenie przewidywań empirycznych i prowadzenie badań. Teoria Rogersa pod względem heurystycznym jest we współczesnej psychologii potężnym nurtem o ogromnym zasięgu oddziaływania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.