Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Wyniki badań radzieckich w zakresie nauczania rozwijającego

Wyniki badań radzieckich w zakresie nauczania rozwijającego potwierdziły polskie eksperymenty psychodydaktyczne, prowadzone na poziomie pierwszych 4 klas szkoły podstawowej w zakresie głównie matematyki {por. np. prace M. Cackowskiej, Z. Cydzik, J. Halickiego, Z. Krygowskiej, H. Moroza, Z, Semadeniego). Stosowane przez poszczególnych badaczy nowe systemy nauczania matematyki są zróżnicowane, ale wspólne im jest to, iż od początku nauczania, już w kl. I, wprowadzają uczniów w świat pojęć ogólnych. Tak np. trzon programu matematyki opracowanego przez Z. Krygowską i H. Moroza (eksperyment krakowski) oparty jest na strukturze zbioru liczb całkowitych. Elementarny kurs arytmetyki został w nim poszerzony „o tematykę z zakresu teorii mnogości, algebry, geometrii, topologii, rachunku prawdopodobieństwa i logiki matematycznej” (Moroz, 1970, s. 34). W procesie zaś dydaktycznym uwzględnia się „stale i konsekwentnie operatywny charakter matematyki równolegle z psychologicznym procesem interioryzacji, prowadzącym od czynności konkretnych i wyobrażonych do operacji abstrakcyjnych” (Z. Krygowska, cyt. za: H. Moroz, 1970, s. 34). Sprawdzenie poziomu osiągniętego przez dzieci kl. III uczących się w klasie eksperymentalnej (dokonane przez H. Moroza) wykazało, iż 93,7% badanych dzieci osiągnęło poziom operacji formalnych, a więc według autora: „nowy system początkowego nauczania matematyki ma wpływ na przyspieszenie rozwoju umysłowego uczniów w wieku 10 lat” (tamże, s. 44). Podobne wyniki osiągnięto w tzw. eksperymencie lubelskim, prowadzonym przez M. Cackowską (1970), który oparto na psychologicznej koncepcji teoretycznej P. J. Galpierina, dotyczącej etapowego kształtowania działań umysłowych (por. rozdz. II, C).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.