Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Właściwości indywidualnego stylu

Osobami badanymi byli uczniowie klas IX-X szkoły nr 112 w Permie, ogółem 41 osób. Jak nadmieniliśmy wyżej, najprawdopodobniej indywidualny styl będzie się przejawiał w tych przypadkach, w których istnieje aktywny stosunek do nauki i wystarczająco wysoki poziom niezbędnych wiadomości i zdolności. W związku z tym wybraliśmy do badań uczniów najbardziej aktywnych, zdolnych i osiągających dobre wyniki w nauce.

Należy nadmienić, że grupy „silnych” i „słabych”, wyodrębnione przez nas na podstawie prób fizjologicznych, nie różniły się między sobą w sposób statystycznie istotny pod względem ogólnych wyników w nauce w ciągu roku: grupa „słabych” osiągała nawet wyniki nieco lepsze niż grupa „silnych”.

W badaniach fizjologicznych zastosowano technikę skómo-gal- waniczną (wygaszanie ze wzmocnieniem RSG) i ruchową (zmiany okresu latencji prostej reakcji ruchowej). Obie techniki opracowano i stosuje się w laboratorium W. S. Mierlina (1957, s1958). Wybraliśmy je kierując się tym, że w szeregu prac4 stwierdzono istnienie wysokich, statystycznie istotnych współczynników korelacji między wynikami uzyskiwanymi za pomocą tych technik oraz między wynikami uzyskanymi na podstawie tych metodyk a różnymi psychologicznymi charakterystykami działalności szkolnej, sportowej i pracy.

W celu wykrycia właściwości indywidualnego stylu wybraliśmy następujące proste rodzaje pracy szkolnej: czytanie, pisanie, mnożenie liczb wielocyfrowych, dyktando, streszczenie (wypracowania), odtwarzanie tekstu po jednokrotnym przeczytaniu. Badanie przeprowadzono tak, aby w jakimś stopniu usunąć wpływ różnic w wiadomościach i nawykach uczniów na właściwości wykonywania przez nich zadań szkolnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.