Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Tworzenie się psychologii radzieckiej

Zarysowując historię tworzenia psychologii radzieckiej przez jej wybitnych przedstawicieli, wybiegliśmy daleko poza lata trzydzieste i czterdzieste. Wiąże się to z faktem, iż mimo odrębnego charakteru pierwszych, najtrudniejszych etapów kształtowania nowych teoretycznych podstaw psychologii marksistowskiej w ostrej walce z dawnymi, fałszywymi poglądami i założeniami – w następnych dziesięcioleciach konsekwentnie kroczono po obranej drodze. Sformułowane w pierwszym piętnastoleciu władzy radzieckiej podstawowe zasady wynikające dla psychologii z filozofii klasyków marksizmu117 były następnie i są do dnia dzisiejszego twórczo rozwijane na podstawie coraz bogatszych badań empirycznych w różnych działach psychologii. Psychologia dziecka i psychologia wychowawcza należą do najgłębiej opracowanych i najszerzej rozbudowanych dziedzin radzieckiej psychologii. W ich tworzeniu udział brali uczeni o szerokich horyzontach myślenia, nie ograniczający się w swych badaniach i koncepcjach teoretycznych tylko do zagadnień rozwoju i jego związku z wychowaniem, które zresztą uważali za podstawowe dla ogólnej teorii psychologicznej, lecz widzący je w znacznie szerszym kontekście twórczej i ściśle z życiem związanej psychologii człowieka.

Do uczonych tego pokroju, których prace odegrały doniosłą rolę w ogólnym rozwoju psychologii radzieckiej, należą – oprócz już wymienionych – przede wszystkim B. M. Tiepłow (1886 – 1965) i A. A. S m i r – , n o w. Są oni nie tylko autorami badań specjalistycznych, o których mowa będzie niżej, ale ponadto – wraz z Korniłowem, Leontiewem, Łurią, Ru- binsztejnem – wybitnymi organizatorami psychologicznego życia naukowego, redaktorami i współautorami podstawowych podręczników psychologii i prac zbiorowych, autorami rozpraw podsumowujących osiągnięcia psychologii radzieckiej na jej różnych etapach, organizatorami zjazdów ‚i konferencji naukowych, współtwórcami czasopisma „Woprosy psichoło- gii” (1895) 148 i Radzieckiego Towarzystwa Psychologów (1957). Specjalne zasługi w tych poczynaniach położył A. A. Smirnow, dyrektor (od 1945 r.) czołowego ośrodka badawczego – Instytutu Psychologii Akademii Nauk Pedagogicznych w Moskwie, nazwanego od 1971 r. Instytutem Psychologii Ogólnej i PedagogicznejI”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.