Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

SCHEMATY POZNAWCZE

Człowiek – w miarę nabywania wiedzy i doświadczenia – wytwarza sobie poglądy na rzeczy, ludzi i zjawiska, z którymi się styka. Daje m.in. wyraz swym poglądom na liczne i zróżnicowane przejawy życia społecznego. A więc – wyraża swój stosunek do zachowania innych ludzi, sposobów wzajemnego oddziaływania, środków, jakimi człowiek posługuje się w dążeniu do osiągnięcia celów osobistych lub wspólnych dla danej grupy społecznej. Ludzie posiadają też na ogół pewne poglądy na niektóre sprawy gospodarcze, religijne, jak i związane z wychowaniem dzieci, z rolą społeczną ucznia, nauczyciela, rodziców, lekarza, polityka – by wymienić bodaj kilka przykładów. Dalsze zagadnienia, które wnikają w codzienne życie człowieka, to m.in. kwestia pracy zawodowej, zarobków, sposobów spędzania wolnego czasu, mody, chociażby w zakresie ubioru, obowiązków związanych z płcią i wiekiem, odpowiedzialności wobec młodszych, kształtowania się stosunków między młodzieżą a starszym pokoleniem – i szereg innych. Każdy z tych przykładów stanowi właściwie nie przykład szczegółowy, lecz nazwę obejmującą szereg zagadnień. Struktura bowiem życia społecznego’ jest szczególnie złożona, co utrudnia jednostce zyskanie pogłębionej orientacji w zakresie zjawisk społecznych.

Wspomniano powyżej, że jednostka wytwarza sobie poglądy oraz że daje wyraz swoim poglądom. W istocie jednak człowiek tylko niekiedy, w wyniku myślenia problemowego, tj. analizy uzyskanych informacji i doświadczeń wysuwania hipotez, i ich weryfikacji dochodzi do samodzielnego wypracowania własnych poglądów. Znacznie częściej niż w wyniku twórczej pracy myślowej i rozwiązywania problemów, człowiek zyskuje poglądy przejmując je w postaci gotowej od innych. Pochodzą one zwykle od osób stanowiących autorytet dla jednostki, np. od rodziców, niektórych kolegów, ludzi o uznanej pozycji społecznej lub naukowej, od pewnych instytucji. Poglądy zostają poznane i przyswojone, choć nie zawsze łączy się z tym poczucie ich posiadania i orientacja co do ich pochodzenia. Dziecko np. ucząc się od rodziców, że należy mówić prawdę, pomagać słabszym czy przestrzegać zasad higieny osobistej, uważa z czasem, że są to jego własne poglądy. To zjawisko internalizacji, a więc uznawania poglądów (a również postaw: por. rozdz. XI, § 8) przejętych od innych, za własne – odgrywa dużą rolę w kształtowaniu stosunku jednostki do otaczającego świata.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.