Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

ROZWÓJ MOWY A DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA

Poziom rozwoju mowy jest jednym z istotnych wskaźników stopnia dojrzałości szkolnej, inaczej mówiąc przygotowania dzieci do rozpoczęcia nauki. Szczególnie ważna jest umiejętność posługiwania się zdaniami wielokrotnie złożonymi. Dzieci w końcu wieku przedszkolnego (jak o tym była mowa w rozdz. VIII, D, 3) w większości używają już zdań nadrzędno- podrzędnych, skupionych wokół zdania głównego. Używanie przez dziecko mowy wiązanej umożliwia analizę rzeczywistości, tak istotną z punktu widzenia zadań ucznia, i dokonywanie syntez, przeprowadzenie rozumowań. Mowa dziecka przekraczającego próg szkoły, nie przestając doskonalić się jako narzędzie społecznej komunikacji, przeobraża się, wyraźnie bowiem i systematycznie rozszerzać się zaczyna jej funkcja symboliczna i coraz ściślejszy staje się związek z myśleniem. Umożliwia to dziecku coraz bardziej adekwatną percepcję rzeczywistości i coraz sensowniejsze w niej działanie. Właśnie włączanie się mowy do działania, wyrażające się w umiejętności myślowej analizy sytuacji, uświadomienia sobie celu działania, obmyślenia planu jego realizacji, i środków do tego prowadzących, staje się jednym z ważnych dla rozwoju dziecka kierunków przeobrażeń, dokonujących się w: wieku szkolnym w funkcjach mowy.

Drugi kierunek rozwoju mowy – to zachodzący stopniowo proces jej uwewnętrzniania się. Już w wieku przedszkolnym zaczął dokonywać się proces przeobrażania się mowy dialogowej (por. rozdział VIII, D, 3) w mowę wewnętrzną. Sytuacje szkolne, wymagające .często skupionego, rozwiązywania zadania, zmuszają do tego, by uwaga była w takich momentach „skierowana «nawewnątrz», na wyobrażenia i myśli pojawiające się w świadomości w związku z zadaniem, jakie się rozwiązuje” (Szuman, 1961, s. 77).

Należy zaznaczyć, że dla rozwoju mowy w wieku szkolnym bardzo ważny jest jej związek z rozwojem innych funkcji psychicznych (uwaga, spostrzeganie, pamięć, myślenie) oraz z procesem dydaktyczno-wychowawczym, który staje się dla dzieci od. chwili rozpoczęcia nauki w szkole nowym i bardzo istotnym czynnikiem rozwoju.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.