Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Różnice w tempie rozwoju umysłowego między płciami – kontynuacja

Analiza danych uzyskanych w badaniach Ljunga pozwala przypuszczać, że oddziaływanie środowiskowe może mieć niwelujący (maskujący) wpływ na różnice w przebiegu rozwoju umysłowego. Byłoby to, jak sądzimy, zgodne z coraz liczniejszymi dowodami, że odpowiedni dobór treści i metod nauczania może wpływać na przyspieszanie rozwoju .umysłowego (por. rozdz. II, C: rozdz. III, D, 2: rozdz. IX, i inne).

Rezultaty badań skłaniają B. O. Ljunga do ostatecznego wniosku, że istnieje ogólny wzór rozwoju umysłowego zgodny z ogólnym wzorem rozwoju fizycznego (s. 257).

Ten fakt zdają się potwierdzać także omawiane niżej (X, C, 2, 3, 4) wyniki badań nad rozwojem spostrzegania, pamięci i myślenia, które wskazują na duże zmiany jakościowe tych procesów, w okresie dorastania.

Dowodów potwierdzających fakt istnienia także trendu sekuiamego w dziedzinie rozwoju umysłowego dostarczają badania polskie. Autor tych badań, Adam Sikora18, dokonał porównania.pod względem poziomu intelektualnego dwóch pokoleń młodzieży. W latach 1961 i 1962 przebadał on, za pomocą testów inteligencji A. S. Otisa, 1100 uczniów średnich szkół technicznych w wieku od 14 do 18 lat i porównał otrzymane wyniki z ogólnopolskimi normami centylowymi tegoż testu, ustalonymi przez B. Biegeleisena w latach trzydziestych na podstawie badania w 1927 r. przeszło 30 000 uczniów szkół podstawowych i średnich. Wprawdzie badana przez Sikorę młodzież była wyselekcjonowana przy przyjęciu do szkół technicznych i z tego względu ustalone dla niej normy nie są w pełni porównywalne z normami Biegeleisena, to jednak znacznie wyższe rezultaty badań Sikory nie dadzą się wytłumaczyć jedynie tą pozytywną selekcją młodzieży. Jej poziom intelektualny w przeliczeniu na wiek inteligencji okazał się b 2 – 3 lata wyższy niż poziom poprzednio badanego pokolenia i różnice te utrzymywały się na przestrzeni całego badanego okresu od 14 do.18 lat. Szczególnie duże różnice ujawniły się w zakresie słowno- -logicznego rozumowania. Przyczyny stwierdzonej akceleracji autor upatruje w zmienionych wpływach środowiskowych, a przede wszystkim we wzbogaconych programach i ulepszonych metodach nauczania, zaprawiających młodzież do wzmożonych wysiłków intelektualnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.