Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Problemy wzrostu zasobu słownikowego

Istotnym wskaźnikiem rozwoju mowy dzieci jest zwiększanie się zasobu ich słownika. Postępuje ono w związku z rozszerzaniem się społecznych doświadczeń dziecka, jego wiedzy o świecie i jest ściśle powiązane z rozwojem myślenia. Bogactwo lub ubóstwo- słownika dziecka wstępującego do szkoły jest uwarunkowane uprzednimi wpływami jego bezpośredniego otoczenia społecznego. Wzrost słownika zależy także od ogólnej umysłowej sprawności dziecka i jego inteligencji.

Słownik dzieci małych, starszych ! ludzi dorosłych był niejednokrotnie przedmiotem badania. Jednakże przybliżone obliczenia badaczy, dotyczące zasobu słów dzieci szkolnych i ludzi dorosłych, wykazują mniejszą zgodność niż te, które dotyczą wcześniejszych okresów rozwoju mowy: rozpiętość podawanych przez różnych badaczy liczb waha się w granicach od 5000 do 20 000 słów.

Według badań przeprowadzonych za pomocą testu Seashore-Eckerson (przystosowanego do amerykańskich niższych klas szkoły podstawowej), przeciętne dziecko w kl. I rozpoznaje ok. 24 000 słów podstawowych i pochodnych. Liczba ta – stwierdza G. A. Miller – jest nieco zaskakująca, bowiem według przybliżonych dawniejszych obliczeń słownik dorosłych zawierał znacznie mniej niż 24 000 słów (.1951, s. 149).

Dane ilościowe dotyczące zasobu słów u dzieci w wieku szkolnym można jednak traktować tylko jako przybliżone. Według badań skalą Bineta-Termana, słownik 8-letniego dziecka o normalnej inteligencji wynosi 3600 słów, 10-letniego – 5400, a 12-letniegO’- 7200 (Przełącznikową, 1967).

W Polsce ilościowe badania nad słownikiem dzieci prowadził S. S z u m a n ze swoimi współpracownikamiu. Wzbogacenie się słownika dzieci w młodszym wieku szkolnym stwierdzone zostało m.in. w badaniach nad używaniem przez nie przymiotników w opisie obrazka. Tabela 49 ilustruje uzyskane wyniki.

Wzrost liczby słów używanych w mowie przez dziecko jest jednym z najbardziej oczywistych wskaźników jego werbalnego rozwoju. Ale sama tylko liczba nie jest zupełnie pewnym wskaźnikiem tego rozwoju. Dzieci gadatliwe mówią o wiele więcej słów od dzieci małomównych – potrzebne są więc jeszcze inne sposoby oceniania rozwoju werbalnego dzieci.

Poza metodą charakterystyki ilościowej psychologowie posługują się w badaniach słownika dzieci szkolnych jeszcze wieloma innymi metodami, takimi jak: metody słownikowych testów obrazkowych (i nie tylko obrazkowych), obliczenia procentowe zawartości w słowniku różnych części mowy, analiza treściowa słownika (np. badanie stopnia abstrakcyjności używanych słów)!S.

Badanie zasobu słownikowego dziecka nasuwa liczne trudności metodologiczne, które pogłębia fakt, iż dalej obok słownika czynnego istnieje słownik bierny – dzieci znacznie więcej słów rozumieją niż używają. Prawdopodobnie dlatego niektórzy badacze mówią o ubóstwie słownika dzieci 7-letnich (Mystkowska, 1970).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.