Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Prace Wygotskiego

Jakkolwiek Wygotski nie zdążył stworzyć konsekwentnej materiali- stycznej teorii rozwoju, to jednak jego koncepcje stały się jedną z ważniejszych podstaw dla dalszych badań eksperymentalnych i prac teoretycznych nad rozwojem psychiki człowieka, opartych na podstawowych .zasadach marksizmu-łeninizmu.

Prace Wygotskiego już w latach trzydziestych kontynuowali, a potem rozwijali dalej jego uczniowie i współpracownicy, czołowi przedstawiciele psychologii radzieckiej: A. N. Leontiew, A. R. Łuria. Zapoznamy się bliżej z całokształtem ich prac.

Już w 1931 r. opublikowana została pierwsza duża praca A.N.Leon- tiewa o rozwoju pamięci. W latach trzydziestych, jako kierownik Katedry Psychologii w Charkowskim Instytucie Pedagogicznym, prowadził Leontiew – wraz ze swymi współpracownikami: L. I. Bożowicz, P. J. Gal- pierinem, S. W. Zaporożcem, P. I. Zinczenką i in. (obecnie wszyscy są samodzielnymi pracownikami naukowymi) – badania nad rozwojem mowy i myślenia dziecka. Rezultatem tych prac było sformułowanie podstawowych dla teorii rozwoju wniosków o roli działalności w rozwoju dziecka i konieczności jej badania, podobnie jak warunków życiowych i wychowania, które tę działalność kształtują. Prace te miały już wówczas duże znaczenie dla nowej, marksistowskiej psychologii. Po II wojnie światowej Leontiew kontynuuje swe badania w ramach Instytutu Psychologii ANP RFSRR w Moskwie. W 1947 r. wychodzi Zarys rozwoju psychiki, w którym autor wykłada swoją koncepcję głównych etapów rozwoju psychicznego w filogenezie i dróg kształtowania się świadomości ludzkiej. Mniej więcej w tym samym czasie ukazuje się szereg opracowań Leon- tiewa, dotyczących zagadnień psychologii rozwojowej i wychowawczej, zabawy dziecięcej i jej psychologicznych własności, rozwoju motywów uczenia się u dziecka, kształtowania się osobowości dziecka 142 itp. W latach następnych w kierowanej przez Leontiewa Katedrze Psychologii Uniwersytetu Moskiewskiego prowadzone są m.in. badania nad kształtowaniem się specyficznie ludzkich zdolności145

Warto podkreślić, że prace Leontiewa i jego współpracowników oparte są na szerokich badaniach empirycznych, które dostarczyły konkretnych podstaw dla rozwijania, uściślenia i rozszerzania zasadniczych tez marksistowskiej teorii rozwoju psychicznego, wysuwanych już przez Wygotskie- go. Stanowią bardzo poważny wkład do psychologii radzieckiej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.