Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

METODY STATYSTYCZNE CZ. II

Ten z konieczności bardzo krótki komentarz o metodach statystycznych pozwala dostrzec różnicę między badaniami „czystymi” i „stosowanymi” nad procesem starzenia się. Gdy badacz interesuje się aktualnym stanem głuchoty u ludzi powyżej lat 60, musi badać realną populację, chociażby chciał wykluczyć z niej pewną grupę ludzi, np. tych, u których brak słuchu jest wynikiem choroby lub wypadku. Jeżeli natomiast badania dotyczą podstawowych mechanizmów, np. gdy przedmiotem badania jest pamięć bezpośrednia lub zależność między głuchotą a zdolnością czytania z ruchu warg, badanie musi objąć hipotetyczną (arbitralnie dobraną) populację, ściśle określoną przy planowaniu eksperymentu. Może to być grupa mężczyzn od 40 do 60 lat, zgłaszających się dobrowolnie do badań, mających dobry stan zdrowia bez wyraźnych defektów wzroku lub słuchu, o poziomie inteligencji i wykształceniu powyżej normy. Oczywiście, sposób doboru badanej próbki decyduje o tym, jakie wnioski będzie można odnieść do całej populacji.

Wbrew formalnym wymaganiom metod statystycznych, psycholog badający problemy starzenia się ludzi nie ma zwykle możliwości ścisłego określenia, badanej populacji i doboru próbki zgodnie z opisanymi wyżej zasadami (22 – 25). Decyduje w tym wypadku materiał badawczy, tzn. ludzie, których można badać (a często boją się oni poddać badaniom lub nie są nimi zainteresowani) oraz środki materialne (pieniądze, czas, kadra), które zazwyczaj są niewielkie. Psycholog planuje eksperyment i dobiera próbkę badaną tak, jak to jest w danych warunkach możliwe, a wnioski uogólnia na możliwie porównywalną populację. Wnioski te mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w świetle wyników dalszych badań. Trudno jest ocenić wartość wyników badań psychologicznych lub klinicznych, które oparte są na metodach statystycznych. W doniesieniach z badań nad psychologicznymi przejawami procesu starzenia się termin ogólny „ludzie starsi” używany jest często nawet wówczas, gdy badania eksperymentalne nie są oparte na dość reprezentatywnej próbce. Pomimo doceniania roli metod statystycznych psycho- logowie często nie mogą spełnić formalnych wymagań przy doborze badanych próbek. Wnioski ustalone na podstawie takich próbek albo mają ograniczony stopień ogólności, albo też traktowane są jako wstępne i wymagające dalszych badań. Psychologowie przyjmują zatem założenie, że kolejne badania, w których stosowano różne metody i które były sprawdzane na podstawie różnych !próbek badanych, będą stopniowo doprowadzały do twierdzeń coraz bardziej pewnych, ponieważ będą oparte na danych, pochodzących z różnych źródeł.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.