Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Ludzie formułują dwa rodzaje oczekiwań

Procesy orientacyjne, dzięki którym człowiek zdobywa nowe informacje o rzeczach i zdarzeniach, odgrywają kluczową rolę we wszystkich wersjach koncepcji poznawczej. Szczególne znaczenie przypisuje się procesowi formułowania „przewidywań” i „oczekiwań”. Nie jest to fakt przypadkowy. Wskauje on na to, że twórcy tej koncepcji patrzą na człowieka w sposób zupełnie nowy. Według nich działanie ludzkie nie tylko jest determinowane przez przeszłość, ale również przez przyszłość: przez to, co człowiek przewiduje i antycypuje. Kiedy D. Bannister powiedział, że jednostka nie jest ofiarą swej biografii, miał na myśli fakt, że jej zachowanie zależy również od zdolności formułowania oczekiwań o przyszłych stanach rzeczy, a nie tylko od przeszłego uczenia się. Takie ujęcie sprawy jest krokiem naprzód w procesie poznawania człowieka.

Ludzie formułują dwa rodzaje oczekiwań. Pierwsze z nich polega na przewidywaniu zdarzeń niezależnych od działania przedmiotu. Jako przykład tego rodzaju oczekiwań można wymienić prognozę pogody czy przewidywanie zjawisk ekonomicznych. Drugi rodzaj oczekiwań to przewidywanie konsekwencji własnego działania, a więc tego, co się stanie po wykonaniu określonej czynności. Naukowiec przypuszcza, że po przeprowadzeniu określonych badań naukowych zwiększy się jego autorytet. W dalszym ciągu będę omawiał ten drugi rodzaj oczekiwań.

W wielu sytuacjach społecznych ludzie nie ograniczają się do stwierdzenia, co może się zdarzyć, lecz próbują również określić prawdopodobieństwo możliwych zjawisk. Prawdopodobieństwo to, zwane prawdopodobieństwem subiektywnym, jest stopniem przekonania człowieka, że po wykonaniu działania osiągnie on taki lub inny wynik. Ludzie oceniają prawdopodobieństwo na różnych skalach. Czasem są to skale porządkowe typu „mniej prawdopodobne – bardziej prawdopodobne”, a czasem wykorzystują skale numeryczne, szacując prawdopodobieństwo subiektywne w terminach szansy lub posługując się skalą procentową. W pewnych przypadkach oceniają je w skali od 0 do 1. Według doświadczonego chirurga szansa powodzenia operacji jest duża i wynosi 10:1. Kandydat na wyższą uczelnię jest przekonany, iż istnieje prawdopodobieństwo równe 90 procent, że z powodzeniem zda egzamin. Wreszcie dyplomata sądzi, iż możliwość zawarcia umowy politycznej jest nikła i wynosi 0,1. We wszystkich tych przypadkach ludzie formułowali swoje oczekiwania w terminach prawdopodobieństwa subiektywnego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.