Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY: GEORGE HERBERT MEAD

Dzięki umiejętności stworzenia syntezy poglądów innych i zorganizowania ich w stosunkowo spójną strukturę teoretyczną George Herbert Mead (1863- -1931) uważany jest za twórcę szkoły noszącej nazwę interakcjonizmu symbolicznego. Mead był filozofem społecznym, który z psychologiem Johnem B. Watsonem podzielał pogląd, że środowisko jest zasadniczym elementem wyznaczającym ludzkie działania. Pierwotnie Mead nazwał swoje ujęcie „beha- wioryzmem społecznym”. W przeciwieństwie do Watsona kładł jednak duży nacisk na zrozumienie procesów poznawczych, które prowadzą do obserwowanych zachowań. Mead badał rozwój i organizację jaźni (self). Interesowała go rola jaźni w rozwiązywaniu przeciwieństw między wolnością i kontrolą, zmianą i stabilizacją, twórczością i konformizmem. Jaźń stała się najważniejszym elementem w podejściu interakcjonizmu symbolicznego do socjalizacji.

Jaźń wyrasta z doświadczenia społecznego, ponieważ jednostka potrafi patrzeć na własne działania z perspektywy swoich partnerów. Staje się to moż- liwe dzięki językowi (systemowi znaczących symboli: patrz rozdz. 3), który pozwala nam być w tym samym czasie zarówno przedmiotem, jak i podmiotem. Mówiąc do innych, słyszymy to, co mówimy, tak jak oni: co więcej, możemy reagować na swoje stwierdzenia tak jak inni. W tej sytuacji jesteśmy zarówno podmiotem (osobą „działającą”), jak i przedmiotem działania (osobą „odbierającą”). W istocie Mead stwierdził, że właśnie przez „przyjmowanie roli innego” i patrzenie na siebie jak na przedmioty rozwijamy własną jaźń. Ten pogląd na jaźń uwypukla znaczenie kontekstu społecznego, ograniczając rolę biologii.

W przeciwieństwie do Freuda i Piageta, Mead sądził, że proces rozwoju jaźni nie przebiega według kolejnych, zależnych od wieku faz. Uważał, że jaźń staje się coraz bardziej złożona w wyniku poszerzania się kręgu społecznych doświadczeń. Rozróżniał jednak wydarzenia pojawiające się przed i po efektywnym wykorzystaniu języka.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.