Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Badania Kleina

Aczkolwiek działalność badawcza Kleina obejmowała wiele dziedzin, to jednak prawdopodobnie najlepiej znane są jego badania nad różnymi sposobami postrzegania danej sytuacji, pamiętania dawnych zdarzeń czy rozwiązywania jakichś problemów.

„Ośrodkiem naszego zainteresowania jest osoba spostrzegająca oraz to Jak organizuje ona doznanie w swój własny sposób” (Klein, 1970, s. 142). W serii badań nad percepcją Klein stwierdził, że niektórzy ludzie stosują strategię „wyrównywania” swych spostrzeżeń, podczas gdy inni posługują się strategią „wyostrzania” spostrzeżeń. Osoby „wyrównujące” (levelers), w porównaniu z osobami „wyostrzającymi” (sharpeners), osiągały na przykład gorsze wyniki w zadaniu polegającym na ocenie rozmiarów kwadratów, których wielkość stopniowo wzrastała. Osoby „wyrównujące” skłonne były podawać tę samą ocenę wielkości zarówno w odniesieniu do dużych, jak i do małych kwadratów. Nie zauważały one różnicy. Osoby „wyostrzające” zmieniały swe oceny, dzięki czemu były one znacznie dokładniejsze. Strategie te Klein nazywał poznawczymi środkami kontroli (cognitive controls) lub postawami (attitudes).

W następnych eksperymentach stwierdzono, że ludzie zachowują się w sposób konsekwentny w różnych typach zadań. Ludzie, którzy przy ocenianiu wielkości byli osobami „wyrównującymi”, słabiej wykrywali twarze ukryte w obrazku, ponieważ gorzej zdawali sobie sprawę z małych różnic w rysunku niż osoby „wyostrzające”. Ta osobista konsekwencja w stosowaniu określonej strategii nosi nazwę stylu poznawczego (cognitive style). Zidentyfikowano także wiele innych strategii poznawczych (Gardner i in., 1959).

Według Kleina potrzeby, motywy, popędy i emocje nie są jedynymi procesami, które ukierunkowują i regulują zachowanie. W istocie nie są one, być może, nawet najważniejsze. Sposób zorganizowania struktury poznawczej danej osoby – czy jest ona na przykład osobą „wyrównującą” czy „wyostrzającą” – także ukierunkowuje i reguluje zachowanie, a zatem pomaga określić jego skuteczność w przystosowaniu się do świata.

Aczkolwiek Klein przyznawał, że jego badania nad procesami poznawczymi były inspirowane przez teorię ego, której twórcą był Hartmann i inni psychoanalitycy, to jednak można wykazać, że badania te są bardziej zgodne z tradycjami psychologii akademickiej niż z tradycjami psychoanalizy. Mogłyby zostać zaplanowane i przeprowadzone bez odwoływania się do psychoanalitycznej teorii ego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.