Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

AGRESYWNE DZIECI I TERAPIA POPRZEZ MUSICA MEDICA

Przeprowadzone badania stanowiły próbę sprawdzenia skuteczności stosowania wobec dzieci terapii akustyczno-wibracyjnej Musica Medica w celu łagodzenia zachowań agresywnych. Wyniki przeprowadzonych badań zdają się potwierdzać postawioną hipotezę. Zajęcia muzykoterapeutyczne Musica

Medica z zastosowaniem terapii akustyczno-wibracyjnej korzystnie wpłynęły na zachowanie się badanych dzieci z grupy eksperymentalnej. Średni wynik mówiący o ogólnym poziomie natężenia agresji w grupie eksperymentalnej obniżył się. Jednocześnie zaobserwowano, że średnie poziomy natężenia poszczególnych form agresji po odbytych seansach obniżyły się, czego nie można powiedzieć o osobach należących do grupy kontrolnej, czyli – nie poddanych terapii. Wśród badanych z grupy kontrolnej spadek obserwuje się tylko w przypadku trzech rodzajów zachowań agresywnych, jednak spadki te są niższe od otrzymanych w przypadku badanych z grupy eksperymentalnej. Ponadto z opinii wychowawców, nauczycieli, pedagoga i psychologa szkolnego wynika, iż zachowania dzieci poddanych terapii akustyczno-wibracyjnej zmieniły się (mimo iż nie we wszystkich przypadkach zmiany te były znaczne) na bardziej akceptowane. (…)

Zainteresowanie terapią akustyczno-wibracyjną wykazali pedagog i psycholog szkolny, którzy dostrzegli jej pozytywny wpływ na łagodzenie agresji. Zarówno oni, jak i wychowawcy zaproponowali, by terapii poddać inne dzieci sprawiające swym zachowaniem kłopoty wychowawcze.

Otrzymane wyniki oraz wyciągnięte z nich wnioski pozwalają stwierdzić, iż terapia akustyczno-wibracyjną Musica Medica powinna być stosowana w celu obniżania poziomu różnych zachowań agresywnych u dzieci. Powinny być także przeprowadzone badania stwierdzające jej wpływ na dzieci i młodzież, również ludzi dorosłych niedostosowanych społecznie, gdyż metoda ta może okazać się skutecznym środkiem resocjalizacyjnym.

SEANSE AKUSTYCZNO-WIBRACYJNE I OBNIŻENIE POZIOMU AGRESJI U MŁODZIEŻY

Do badań wybrano trzech chłopców w wieku 17, 20 i 22 lat z subkultury skinheadów o najwyższym – według kwestionariusza – poziomie agresji. 25-minutowe seanse odbywały się dwa razy w tygodniu przez cztery i pół miesiąca.

U Grzegorza wystąpiła dość duża różnica po zakończeniu terapii – z ok. 10 do 6 punktów. Mariusz na początku miał bardzo wysoki poziom agresywności: u badanego nie stwierdzono wyraźnego spadku agresywności, oprócz zmniejszenia o jeden punkt w przypadku ataku/irytacji i poczucia winy.

U Sławka średnie obniżenie agresji nastąpiło o ok. 2-3 punkty. Ogólnie można stwierdzić, że terapia Musica Medica wpływa pozytywnie na obniżenie poziomu agresji w sposób zróżnicowany oraz na poprawę samopoczucia badanych.

Gniew, podobnie jak strach, radość, miłość czy zazdrość, jest uczuciem powszechnym i doświadcza go każdy człowiek, oczywiście w różnym stopniu. Dziecko przeżywa uczucie złości silniej i częściej niż człowiek dorosły, a także – co jest istotne – przejawia je autentycznie i szczerze.

Jest wiele przyczyn, które wywołują agresję. Psychiatrzy i psychologowie sądzą, iż w ten sposób dziecko daje upust negatywnym i wrogim popędom, a także, że jest to skutek nagromadzenia się wrogości i napastliwości w związku z konfliktami emocjonalnymi z osobami dorosłymi oraz że jest to chaotyczne wyładowanie uczucia wrogości w stosunku do świata, który nie zaspokoił jego potrzeby miłości i ciepła.

Agresja to problem nie tylko dla rodziców, wychowawców, osób bliskich, to przede wszystkim problem dziecka, do którego ze wszystkich stron docierają różne impulsy, a jest ich tak wiele, iż niedojrzała jeszcze jednostka gubi się i nie potrafi wybrać odpowiednich.

SEANSE AKUSTYCZNO-WIBRACYJNE I OBNIŻENIE POZIOMU AGRESJI U MŁODZIEŻY CZ. II

W pracy najważniejsza będzie odpowiedź na pytanie: Jak można wyleczyć lub chociaż dopomóc jednostce w rozwiązywaniu jej problemów, w pracy nad swymi emocjami, akceptacją siebie? Leczenie farmakologiczne jest leczeniem objawowym, uczucie napięcia powraca wraz z odstawieniem leku. Czy jest zatem metoda lepsza, bardziej skuteczna, o słabszych działaniach ubocznych? (…)

Na podstawie przeprowadzonych badań uzyskano wyniki, które potwierdzają wcześniejsze hipotezy, iż seanse Musica Medica sprzyjają obniżeniu poziomu agresji u badanych, a ponadto – jak wynika z obserwacji oraz reakcji badanych – mają pozytywny wpływ na poprawę samopoczucia.

Mając za podstawę test-kwestionariusz („Nastroje i humory”) i analizując wyniki otrzymane w poszczególnych jego skalach, można stwierdzić, iż u każdego badanego wyglądają one inaczej. Wynika to z różnic osobowości oraz zdolności przystosowawczych organizmu i psychiki do zmian zachodzących pod wpływem różnorakich bodźców. W tym przypadku na badanych działano w dwojaki sposób aktywizując zmysł słuchu i czucia.

W badaniach uczestniczyli trzej młodzi mężczyźni, których charakteryzował bardzo wysoki poziom agresji. Należy stwierdzić, iż u każdego z badanych wystąpiło obniżenie poziomu niektórych rodzajów agresji. Faktem jest także, iż w jednym przypadku różnice pomiędzy wynikami pierwszego a ostatniego testu są znaczące, w pozostałych dwóch zaś – nieznaczne (są to różnice jednego, dwóch punktów C). Jeśli weźmiemy pod uwagę, który rodzaj agresji ma tendencję najbardziej spadkową dla wszystkich badanych, okazuje się, iż jest to agresja pośrednia (spadek sumaryczny – 7 punktów C), następnie – agresja słowna i atak (spadek o 6 punktów C). Istotny jest także spadek irytacji oraz podejrzliwości (5 punktów C).

Analizując przedstawione wyniki należy stwierdzić, iż terapia akustycz- no-wibracyjna ma największy wpływ na obniżenie poziomu agresji słownej. Podsumowując wnioski należy uznać, iż terapia Musica Medica spełnia swe lecznicze zadania w przypadku oddziaływania na osoby agresywne i nerwowe.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.